Thứ tư, 18/07/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Văn bản số 1413/SXD-TTr ngày 19/7/2017 của Sở Xây dựng về việc thực hiện cấp giấy phép xây dựng và quản lý sau cấp phép

Đánh giá:  / 0
DởHay 

 

 

Ngày 19/7/2017, Sở Xây dựng đã có văn bản số 1413/SXD-TTr về việc thực hiện cấp giấy phép xây dựng và quản lý sau cấp phép

 

 
Theo văn bản số 1413/SXD-TTr ngày 19/7/2017 của Sở Xây dựng, để nâng cao chất lượng công tác cấp phép xây dựng và quản lý sau cấp phép, Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn về cấp phép xây dựng để các cơ quan, tổ chức và người dân biết và thực hiện.
2. Các dự án, công trình chỉ được cấp phép xây dựng khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, cụ thể:
- Phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; đối với dự án có quy mô nhỏ hơn 5 ha tại những khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt hoặc đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt nhưng cần thỏa thuận kiến trúc cảnh quan đô thị, quy hoạch tổng mặt bằng thì phải có văn bản thỏa thuận kiến trúc, quy hoạch tổng mặt bằng do Sở Xây dựng cấp làm căn cứ về quy hoạch để lập dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng công trình (quy định tại khoản 1, Điều 25 Quyết định số 318/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh).
- Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.
- Thiết kế xây dựng công trình phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định. Đối với các dự án có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng đồng (danh mục công trình quy định tại Phụ lục II, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ) thì thiết kế xây dựng công trình phải được Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định theo đúng quy định tại khoản 8, khoản 9, Điều 1 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh.
- Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ … và các yêu cầu khác quy định tại các Điều 91, 92, 93, 94 Luật Xây dựng.
3. Tăng cường công tác quản lý sau cấp phép
- Sau khi các dự án, công trình được cấp phép đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố gửi bản sao giấy phép xây dựng về Sở Xây dựng để theo dõi, tổng hợp và phối hợp quản lý theo quy định.
- Các dự án, công trình chỉ được phép khởi công khi đủ điều kiện quy định tại Điều 107 Luật Xây dựng; yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện việc thông báo ngày khởi công xây dựng theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 106 Luật Xây dựng.
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư tổ chức thi công theo đúng giấy phép xây dựng đã được cấp; kịp thời phát hiện, xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm.
- Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số nội dung về kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
- Định kỳ tháng, quý, năm (trước ngày 20 hàng tháng và trước ngày 15 của tháng cuối quý) báo cáo kết quả công tác quản lý trật tự xây dựng về Sở Xây dựng, để Sở tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.
 
 
 
Chi tiết văn bản số 1413/SXD-TTr có thể xem và tải về từ mục Văn bản chính sách/Văn bản CĐ ĐH chung Sở Xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
 
Trong quá trình nghiên cứu, thực hiện nếu có vướng mắc cần giải đáp đề nghị liên hệ về Sở Xây dựng để triển khai thực hiện.
 
Vậy, Sở Xây dựng thông tin để các cơ quan, đơn vị biết, áp dụng, thực hiện./.
 
 
 
Theo: Văn bản số 1413/SXD-TTr
 
 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website