Thứ bảy, 22/09/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Văn bản số 1418/SXD- PTĐT&HTKT ngày 20/7/2017 của Sở Xây dựng về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Đánh giá:  / 1
DởHay 

 

 

Ngày 20/7/2017, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 1418/SXD- PTĐT&HTKT về việc  tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

 

 

 

Theo văn bản số 1418/SXD- PTĐT&HTKT, để thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ Xây dựng, nhằm tăng cường công tác an toàn lao động, hạn chế, ngăn ngừa sự cố gây mất an toàn lao động và thực hiện các quy định về bảo môi trường trong thi công xây dựng công trình, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thực hiện nội dung sau:
1. Đối với chủ đầu tư dự án
- Thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình quy định tại Điều 5 Thông tư 04/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Trong đó, quan tâm lưu ý một số nội dung sau:
+ Kiểm tra, chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động của các nhà thầu thi công xây dựng công trình; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tổng hợp này. 
+ Thường xuyên đôn đốc việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình theo quy định.
+ Tổ chức phối hợp giữa các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng công trình để thực hiện quản lý an toàn lao động và giải quyết các vấn đề phát sinh về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.
+ Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng tổ chức thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng công trình đúng quy định của pháp luật.
+ Rà soát công tác tổ chức thi công, kịp thời chấn chỉnh và chỉ đạo các nhà thầu (tư vấn giám sát, thiết kế, thi công xây dựng) thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.
- Bố trí đầy đủ các biển báo trên công trường; thường xuyên kiểm tra, rà soát các vị trí hố ga, hố thu, rãnh thoát nước, những vị trí có nguy cơ gây mất an toàn trên công trường và có biển cảnh báo, che chắn an toàn tại những nơi nguy hiểm như: hố ga, kênh mương hở, ao hồ, vùng trũng, cống rãnh, hào kỹ thuật...Trường hợp khẩn cấp, công trình thi công sát với khu vực đông dân cư và đường giao thông phải bố trí lực lượng cảnh giới, túc trực để duy trì đảm bảo công tác an toàn.
- Tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung, công việc theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt, nhất là các nội dung về biện pháp giảm thiểu tác động môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình. Thực hiện nghiêm túc việc che chắn, bố trí hàng rào cách ly, vệ sinh hàng ngày các khu vực xung quanh công trường.
- Trường hợp xảy ra sự cố công trình, tai nạn trên công trường thi công phải kịp thời báo cáo về Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan theo quy định. 
2. Đối với các nhà thầu thi công xây dựng
- Thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình quy định tại Điều 4 Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng. Trong đó, lưu ý một số nội dung sau:
+ Tổ chức lập kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trước khi thi công xây dựng công trình; 
+ Chỉ đưa các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động vào sử dụng tại công trường sau khi đã được kiểm định đảm bảo an toàn;
+ Hướng dẫn người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có nguy cơ xảy ra tai nạn và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn trên công trường; yêu cầu người lao động sử dụng đúng và đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong quá trình làm việc; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động đối với người lao động; quản lý số lượng người lao động làm việc trên công trường.
- Bố trí cán bộ theo dõi, quản lý công tác an toàn lao động, vệ sinh trên công trường. Quá trình thi công cần thực hiện các biện pháp hạn chế tối đa gây ảnh hưởng đến môi trường, thường xuyên vệ sinh, dọn dẹp các khu vực lân cận công trường và các tuyến đường có phương tiện, máy thiết bị thi công di chuyển qua.
3. Đối với UBND các huyện, thành phố
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
- Thường xuyên kiểm tra giám sát công tác quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng trên địa bàn; Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm..
 
Chi tiết văn bản số 1418/SXD- PTĐT&HTKT có thể xem và tải về từ mục Văn bản chính sách/Văn bản CĐ ĐH chung Sở Xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
 
Trong quá trình nghiên cứu, thực hiện nếu có vướng mắc cần giải đáp đề nghị liên hệ về Sở Xây dựng để triển khai thực hiện.
 
Vậy, Sở Xây dựng thông tin để các cơ quan, đơn vị biết, áp dụng, thực hiện./.
 
 
 
Theo: Văn bản số 1418/SXD- PTĐT&HTKT 
 
 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website