Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Văn bản số 2578/SXD-QLN ngày 15/12/2017 của Sở Xây dựng về việc đề nghị thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về thị trường bất động sản

Đánh giá:  / 1
DởHay 

 

 

Ngày 15/12/2017, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 2578/SXD-QLN về việc đề nghị thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về thị trường bất động sản

 

 
Theo Văn bản số 2578/SXD-QLN ngày 15/12/2017 của Sở Xây dựng về việc đề nghị thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về thị trường bất động sản, ngày 12/11/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (sau đây gọi tắt là Nghị định số 117/2015/NĐ-CP); Ngày 15/12/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 27/2016/TT-BXD Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (sau đây gọi tắt là Thông tư số 27/2016/TT-BXD).
Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh các thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương. Sở Xây dựng đã có các công văn: số 1600/SXD-QLN ngày 06/9/2016 và số 815/SXD-QLN ngày 04/5/2017 về việc thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP và chế độ, thông tin báo cáo về nhà ở và thị trường bất động sản. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, một số cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, các sàn giao dịch bất động sản chưa thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định nên đã làm ảnh hưởng đến công tác theo dõi, tổng hợp, báo cáo, đánh giá về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.
Hiện nay, Bộ Xây dựng đã triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và hệ thống phần mềm kết nối đến Sở Xây dựng các địa phương. Để đấu nối, tích hợp với hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu chung về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định tại phụ lục IV của Thông tư số 27/2016/TT-BXD và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng, UBND tỉnh quản lý, theo dõi; Sở Xây dựng đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư, các sàn giao dịch bất động sản định kỳ báo cáo Sở Xây dựng theo các nội dung sau:
1. Các thông tin, dữ liệu cung cấp định kỳ hàng tháng
- Sàn giao dịch bất động sản, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản cung cấp thông tin về tình hình giao dịch bất động sản gồm các thông tin về lượng giao dịch, giá giao dịch theo Biểu mẫu số 1, 2, 3 kèm Công văn này.
- Chủ đầu tư ( ) cung cấp thông tin về tình hình giao dịch bất động sản của dự án gồm các thông tin về lượng giao dịch, giá giao dịch theo Biểu mẫu số 4a, 4b, 4c, 5 kèm theo Công văn này.
- Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã cung cấp, báo cáo thông tin về lượng giao dịch, giá giao dịch bất động sản thông qua hoạt động công chứng, chứng thực hợp đồng theo Biểu mẫu số 6 kèm theo Công văn này.
2. Các thông tin, dữ liệu cung cấp định kỳ hàng quý
- Chủ đầu tư cung cấp thông tin về tình hình triển khai các dự án nhà ở, bất động sản, gồm: Số lượng, tình hình triển khai các dự án, số lượng từng loại sản phẩm bất động sản của dự án; nhu cầu đối với các loại bất động sản theo thống kê, dự báo theo Biểu mẫu số 8a, 8b, 8c, 8d kèm theo Công văn này.
- Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp các thông tin về số lượng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà theo Biểu mẫu số 9 kèm theo Công văn này.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Bắc Giang cung cấp thông tin về dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản trên địa bàn tỉnh theo Biểu mẫu số 17 kèm theo Công văn này.
3. Các thông tin, dữ liệu cung cấp định kỳ 6 tháng
- Ủy ban nhân dân cấp huyện cung cấp thông tin về công tác quản lý nhà chung cư theo Biểu mẫu số 10 kèm theo Công văn này.
- Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin về diện tích đất để đầu tư xây dựng các dự án nhà ở, gồm: Thông tin, dữ liệu về chương trình, kế hoạch phát triển nhà của địa phương; thông tin cơ bản, số lượng các dự án đầu tư xây dựng nhà ở; số lượng và diện tích từng loại nhà ở; diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở theo Biểu mẫu số 11 kèm theo Công văn này.
- Cục Thuế tỉnh Bắc Giang cung cấp thông tin, dữ liệu về các khoản thu ngân sách từ đất đai và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản theo Biểu mẫu số 12 kèm Công văn này.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin về số lượng doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản theo Biểu mẫu số 13 kèm Công văn này.
4. Các thông tin, dữ liệu cung cấp định kỳ hàng năm
- Ủy ban nhân dân cấp huyện cung cấp thông tin về số lượng, diện tích nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước, tập thể, cá nhân và thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài; cơ sở dữ liệu về nhà ở phân theo mức độ kiên cố xây dựng; báo cáo về nhu cầu nhà ở thương mại, nhà ở xã hội theo Biểu mẫu số 14, 15, 16 kèm Công văn này.
5. Thời hạn cung cấp thông tin, dữ liệu về Sở Xây dựng
- Đối với các thông tin, dữ liệu cung cấp định kỳ hàng tháng: Các cơ quan, đơn vị cung cấp số liệu trước ngày 05 hàng tháng.
- Đối với các thông tin, dữ liệu cung cấp định kỳ hàng quý: Các cơ quan, đơn vị cung cấp số liệu trước ngày 10 tháng đầu tiên của quý sau quý báo cáo.
- Đối với các thông tin, dữ liệu cung cấp định kỳ 6 tháng: Các cơ quan, đơn vị cung cấp số liệu trước ngày 15 tháng đầu tiên của kỳ sau kỳ báo cáo.
- Đối với các thông tin, dữ liệu cung cấp định kỳ hàng năm: Các cơ quan, đơn vị cung cấp số liệu trước ngày 20 tháng 01 của năm sau năm báo cáo.
6. Các thông tin về dự án nhà ở, bất động sản do các chủ đầu tư báo cáo về Sở Xây dựng theo Biểu mẫu số 7a, 7b, 7c, 7d tại Phụ lục kèm Công văn này chậm nhất 15 ngày từ khi có quyết định phê duyệt dự án và khi có quyết định điều chỉnh (nếu có).
Vậy, Sở Xây dựng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, sàn giao giao dịch bất động sản cung cấp đầy đủ các thông tin theo mục 1, 2, 3, 4, 6 nêu ở trên và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 25/12/2017 qua đường văn thư và hòm thư điện tử: để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh các thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Từ năm 2018 trở đi đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, sàn giao giao dịch bất động sản quan tâm thực hiện, định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, năm) gửi báo cáo về Sở Xây dựng quy đường văn thư và hòm thư điện tử.
 Dự kiến trong năm 2018, Sở Xây dựng sẽ tổ chức đoàn công tác làm việc trực tiếp với một số cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư, các sàn giao dịch bất động sản để hướng dẫn triển khai, thu thập các thông tin liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản

 
Chi tiết văn bản số 2578/SXD-QLN và biểu mẫu điện tử có thể xem và tải về từ mục Văn bản chính sách/Văn bản CĐ ĐH Sở Xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
 
Ngoài ra, biểu mẫu có thể tải về tại đây
 
Trong quá trình nghiên cứu, thực hiện nếu có vướng mắc cần giải đáp đề nghị liên hệ về Sở Xây dựng để triển khai thực hiện.
 
Vậy, Sở Xây dựng thông tin để các cơ quan, đơn vị biết, áp dụng, thực hiện./.
 
 
 
Theo: Văn bản số 2578/SXD-QLN
 
 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website