Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Văn bản số 99/SXD-TTr ngày 15/01/2018 của Sở Xây dựng về việc nâng cao chất lượng công tác cấp Giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng

Đánh giá:  / 1
DởHay 

 

 

Ngày 15/01/2017 của Sở Xây dựng có văn bản số 99/SXD-TTr về việc nâng cao chất lượng công tác cấp Giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng

 

 

 

Theo Văn bản số 99/SXD-TTr ngày 15/01/2017 của Sở Xây dựng, thời gian qua, công tác cấp Giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh đã dần đi vào nề nếp và có những chuyển biến tích cực. Số công trình được cấp giấy phép xây dựng năm sau tăng so với năm trước; các công trình sau khi được cấp phép đã thi công cơ bản tuân thủ theo giấy phép dựng được cấp; công tác kiểm tra sau cấp phép đã được Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thành phố quan tâm, thực hiện.
Tuy nhiên qua theo dõi và tổng hợp báo cáo, Sở Xây dựng nhận thấy tình hình vi phạm trật tự xây dựng vẫn còn xảy ra và diễn biến phức tạp, đặc biệt tập trung tại các khu vực đô thị, các khu, cụm công nghiệp và dọc theo các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ; các vi phạm chủ yếu là: Xây dựng công trình không phép, sai phép, sai quy hoạch, xây dựng trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, vi phạm hành lang an toàn giao thông … Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên trước hết do chủ đầu tư xây dựng công trình chưa nghiêm túc tuân thủ các quy định về đầu tư xây dựng công trình; đồng thời việc kiểm tra, giám sát của một số cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ còn chưa thường xuyên, kịp thời; chính quyền cấp xã chưa tích cực, chủ động mặc dù đã được phân cấp quản lý. Để nâng cao chất lượng công tác cấp phép xây dựng và quản lý sau cấp phép, Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố quan tâm, thực hiện một số nội dung sau:
1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn về cấp phép xây dựng để các cơ quan, tổ chức, người dân biết và thực hiện.
2. Các dự án, công trình chỉ được cấp phép xây dựng khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định và lưu ý một số nội dung:
- Phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; đối với dự án có quy mô nhỏ hơn 5ha tại những khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt hoặc đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt nhưng cần thỏa thuận kiến trúc cảnh quan đô thị, quy hoạch tổng mặt bằng thì phải có văn bản thỏa thuận kiến trúc, quy hoạch tổng mặt bằng do Sở Xây dựng cấp làm căn cứ về quy hoạch để lập dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng công trình (quy định tại khoản 1, Điều 25 Quyết định số 318/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh).
- Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.
- Thiết kế xây dựng công trình phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định. Đối với các dự án có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng đồng (danh mục công trình quy định tại Phụ lục II, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ) thì thiết kế xây dựng công trình phải được Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định theo đúng quy định tại khoản 8, khoản 9, Điều 1 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh.
- Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ … và các yêu cầu khác quy định tại các Điều 91, 92, 93, 94 Luật Xây dựng.
3. Tăng cường công tác quản lý sau cấp phép
- Sau khi các dự án, công trình được cấp phép đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố gửi bản sao giấy phép xây dựng về Sở Xây dựng để theo dõi, tổng hợp và phối hợp quản lý theo quy định.
- Các dự án, công trình chỉ được phép khởi công khi đủ điều kiện quy định tại Điều 107 Luật Xây dựng; yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện việc thông báo ngày khởi công xây dựng theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 106 Luật Xây dựng.
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư tổ chức thi công theo đúng giấy phép xây dựng đã được cấp; kịp thời phát hiện, xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm.
- Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số nội dung về kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
- Xử lý nghiêm cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng thiếu trách nhiệm, không phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc không đề xuất xử lý kịp thời các vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn được phân công phụ trách.
- Định kỳ tháng, quý, năm (trước ngày 20 hàng tháng và trước ngày 15 của tháng cuối quý) báo cáo kết quả công tác quản lý trật tự xây dựng về Sở Xây dựng, để Sở tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

 
Chi tiết văn bản số 99/SXD-TTr và biểu mẫu điện tử có thể xem và tải về từ mục Văn bản chính sách/Văn bản CĐ ĐH chung Sở Xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
 
 
Vậy, Sở Xây dựng thông báo và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu và tổ chức thực hiện theo quy định./.
 
 
Theo: Văn bản số 99/SXD-TTr
 
 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website