Thứ hai, 20/11/2017
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Chương trình công tác tháng 03 năm 2017 của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố chương trình công tác tháng 03 năm 2017 của Sở như sau:

Lịch công tác tuần 07 năm 2017 (13/02/2017-19/02/2017) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 07 năm 2017 (13/02/2017-19/02/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 06 năm 2017 (06/02/2017-12/02/2017) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 06 năm 2017 (06/02/2017-12/02/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 05 năm 2017 (30/01/2017-05/02/2017) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 05 năm 2017 (30/01/2017-05/02/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 04 năm 2017 (23/01/2017-29/01/2017) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 04 năm 2017 (23/01/2017-29/01/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Chương trình công tác tháng 02 năm 2017 của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố chương trình công tác tháng 02 năm 2017 của Sở như sau:

Lịch công tác tuần 03 năm 2017 (16/01/2017-22/01/2017) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 03 năm 2017 (16/01/2017-22/01/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 02 năm 2017 (09/01/2017-15/01/2017) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 02 năm 2017 (09/01/2017-15/01/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 01 năm 2017 (02/01/2017-08/01/2017) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 01 năm 2017 (02/01/2017-08/01/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Chương trình công tác Quý I năm 2017 của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố chương trình công tác Quý I năm 2017 của Sở như sau:

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website