Chủ nhật, 17/12/2017
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Đầu tư, đấu thầu, mua sắm

Văn bản số 1413/UBND-XD ngày 27/11/2017 của UBND huyện Yên Dũng về việc đăng ký công bố danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư Khu dân cư Nam Tiến, xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng

Ngày 27/11/2017 của UBND huyện Yên Dũng đã có Văn bản số 1413/UBND-XD về việc đăng ký công bố danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư Khu dân cư Nam Tiến, xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng cụ thể như sau:

 

Văn bản số 1745/UBND-KT&HT ngày 25/10/2017 của UBND huyện Việt Yên về việc công bố danh mục dự án khu đô thị mới cần lựa chọn chủ đầu tư (Khu dân cư mới phía Bắc, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên)

Ngày 25/10/2017, UBND huyện Việt Yên đã có văn bản số 1745/UBND-KT&HT về việc công bố danh mục dự án Khu đô thị cần lựa chọn chủ đầu tư đối với dự án Khu dân cư mới phía Bắc, xã Hồng Thái huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cụ thể như sau:

Văn bản số 1744/UBND-KT&HT ngày 25/10/2017 của UBND huyện Việt Yên về việc công bố danh mục dự án khu đô thị mới cần lựa chọn chủ đầu tư (Khu dân cư mới Đông Bắc, huyện Việt Yên)

Ngày 25/10/2017, UBND huyện Việt Yên đã có văn bản số 1744/UBND-KT&HT về việc công bố danh mục dự án Khu đô thị cần lựa chọn chủ đầu tư đối với dự án Khu dân cư mới Đông Bắc, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cụ thể như sau:

Quyết định số 1777/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ úng danh mục dự án Khu đô thị, khu dân cư mới công bố lựa chọn chủ đầu tư năm 2017

Ngày 19/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1777/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ úng danh mục dự án Khu đô thị, khu dân cư mới công bố lựa chọn chủ đầu tư năm 2017 cụ thể như sau:

Văn bản số 900/UBND-XD ngày 07/8/2017 của UBND huyện Yên Dũng về việc đăng ký công bố danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư Khu dân cư mới Lạc Phú 3, xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng

Ngày 07/8/2017 của UBND huyện Yên Dũng đã có Văn bản số 900/UBND-XD ngày 07/8/2017 về việc đăng ký công bố danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư Khu dân cư mới Lạc Phú 3, xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng cụ thể như sau:

 

Quyết định 1343/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án Khu đô thị khu dân mới công bố lựa chọn chủ đầu tư năm 2017 (04 dự án tại Thành phố Bắc Giang và huyện Yên Dũng)

Ngày 03/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định 1343/QĐ-UBND về việc công bố danh mục dự án Khu đô thị cần lựa chọn chủ đầu tư đối với một số dự án Khu đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Giang và huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cụ thể như sau:

Thông tin về đăng ký thông tin thực hiện dự án: Nhà ở xã hội khu dân cư số 3, thành phố Bắc Giang (đợt 1)


Ngày 23/5/2017, Sở Xây dựng nhận được công văn số 40/CV-379 ngày 22/5/2017 của Công ty Cổ phần 379 về việc đăng ký thông tin thực hiện dự án: Nhà ở xã hội khu dân cư số 3, thành phố Bắc Giang (đợt 1). Nội dung cụ thể như sau:

Văn bản số 633/UBND-KT&HT ngày 08/5/2017 của UBND huyện Việt Yên về việc công bố danh mục dự án Khu đô thị cần lựa chọn chủ đầu tư (Khu đô thị Đại Phúc, Tăng Tiến)

Ngày 08/5/2017, UBND huyện Việt Yên đã có văn bản số 633/UBND-KT&HT ngày 08/5/2017 về việc công bố danh mục dự án Khu đô thị cần lựa chọn chủ đầu tư đối với dự án Khu đô thị Đại Phúc, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cụ thể như sau:

Văn bản số 245/UBND-KT&HT ngày 17/3/2017 của UBND huyện Yên Thế về việc công bố danh mục dự án lựa chọn Chủ đầu tư dự án Khu dân cư trung tâm xã Phồn Xương, huyện Yên Thế

Ngày 17/3/2017, UBND huyện Yên Thế đã có Văn bản số 245/UBND-KT&HT về việc công bố danh mục dự án lựa chọn Chủ đầu tư dự án Khu dân cư trung tâm xã Phồn Xương, huyện Yên Thế.

Văn bản số 267/UBND-KT&HT ngày 10/3/2017 của UBND huyện Lục nam về việc công bố lựa chọn Chủ đầu tư dự án Khu dân cư xã Tam Dị, huyện Lục Nam.

Ngày 10/3/2017, UBND huyện Lục Nam đã có Văn bản số 267/UBND-KT&HT về việc công bố lựa chọn Chủ đầu tư dự án Khu dân cư xã Tam Dị, huyện Lục Nam.

Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục dự án khu đô thị, khu dân cư mới công bố lựa chọn Chủ Đầu tư năm 2017

Ngày 03/3/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 294/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án khu đô thị, khu dân cư mới công bố lựa chọn Chủ Đầu tư năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website