Thứ tư, 18/07/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin lãnh đạo Sở

Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở

Căn cứ Quyết định số 176/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng. Sau khi  thống nhất trong lãnh đạo Sở, Sở Xây dựng có thông báo số 193/TB-SXD ngày 23/9/2016 về việc phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí lãnh đạo Sở tính từ ngày 23/9/2016 như sau:

 


1. Đ/c Phạm Giang, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở
Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ- HĐND-UBND tỉnh, Bộ Xây dựng và trước pháp luật về việc tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ và mọi hoạt động của Sở Xây dựng Bắc Giang.
Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực về: Tổ chức, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; tài chính - kế toán; Quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; chương trình, kế hoạch công tác của Sở; Quy hoạch xây dựng và kiến trúc công trình.
Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Phòng Quy hoạch Kiến trúc.

Liên hệ:
Điện thoại: 02403.854.481
Email:

2. Đ/c Vi Thanh Quyền, Phó Giám đốc Sở
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách. Thay mặt Giám đốc Sở giải quyết các công việc của Sở  khi Giám đốc đi vắng hoặc được ủy quyền, phân công. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và các văn bản khác khi được Giám đốc Sở ủy quyền, phân công.
Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực về: Chế độ chính sách trong đầu tư xây dựng; chi phí đầu tư xây dựng công trình; vật liệu xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp; quản lý nhà ở, công sở, kinh doanh bất động sản; công tác khoa học công nghệ; thông tin báo cáo của ngành; công bố các thông tin chính thức về hoạt động của Sở; thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công các công trình xây dựng không sử dụng nguồn vốn nhà nước theo phân cấp, công trình đầu tư xây dựng theo hợp đồng BT, BOT.
Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Phòng Kinh tế và vật liệu xây dựng; Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật; Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản; các đơn vị hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Liên hệ:
Điện thoại: 02403.854.745
Email:

3. Đ/c Nguyễn Văn Đô, Phó Giám đốc Sở
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách. Thay mặt Giám đốc Sở giải quyết một số công việc khi được ủy quyền, phân công. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và các văn bản khác khi được Giám đốc Sở ủy quyền, phân công.
Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực về: Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đầu tư xây dựng; công tác xây lắp công trình xây dựng; cấp phép xây dựng; quản lý trật tự xây dựng; công tác cải cách hành chính, pháp chế, một cửa, văn thư - lưu trữ, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin; duy trì các quy định, nội quy, quy chế, công tác hành chính quản trị nội bộ và báo cáo định kỳ (theo tuần, tháng, quý,  năm) kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Sở.
Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Trung tâm Quy hoạch xây dựng và các đơn vị hoạt động thi công xây lắp trên địa bàn.

Liên hệ:
Điện thoại: 02403.3.852.136
Email:

4. Đ/c Nguyễn Việt Phong, Phó Giám đốc Sở
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách. Thay mặt Giám đốc Sở giải quyết một số công việc khi được ủy quyền, phân công. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và các văn bản khác khi được Giám đốc Sở ủy quyền, phân công.
Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực về: Các hoạt động đầu tư xây dựng; quản lý chất lượng và giám định chất lượng công trình xây dựng; chất lượng sản phẩm xây dựng; an toàn lao động trong xây dựng; các dịch vụ công; điều kiện năng lực của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng (kể cả nhà thầu nước ngoài) và lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng; thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng, dự toán xây dựng đối với những dự án công trình sử dụng nguồn vốn nhà nước theo phân cấp.
Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Phòng Quản lý xây dựng; Chi cục Giám định xây dựng; Ban Quản lý trụ sở liên cơ quan và nhà ở sinh viên tỉnh Bắc Giang; các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh thành lập, các đơn vị hoạt động tư vấn xây dựng trên địa bàn.
Trên đây là phân công nhiệm vụ và trách nhiệm đối với các đồng chí Lãnh đạo Sở Xây dựng. Trong quá trình thực hiện, Giám đốc Sở sẽ phân công hoặc ủy quyền một số công việc khác cho các Phó Giám đốc khi cần thiết.

Liên hệ:
Điện thoại: 02403.554.691
Email:

Thông báo này làm cơ sở để các đồng chí Lãnh đạo Sở tổ chức, chỉ đạo thực hiện những chức năng, nhiệm vụ được phân công đồng thời để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết tiện quan hệ công tác./.

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website