Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Lịch sử hình thành và phát triển Ngành Xây dựng Bắc Giang

Ngày 29/4/1958, theo Nghị quyết kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá I do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ toạ đã quyết định thành lập Bộ Kiến trúc nay là Bộ Xây dựng.
Cùng với tổ chức bộ máy ở Trung ương, Ty Kiến trúc Bắc Giang cũng được thành lập. Từ đó đến nay, ngày 29/4 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của Ngành xây dựng Việt Nam và Ngành xây dựng tỉnh Bắc Giang.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, trong suốt chặng đường phát triển và hội nhập, Ngành xây dựng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần vào những thắng lợi to lớn của cả nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Gắn liền với những thành tựu của Ngành xây dựng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, của Bộ Xây dựng; được sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp, các ngành và các đơn vị, Ngành xây dựng Bắc Giang đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn đạt được nhiều thành quả trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Trong quá trình phát triển và trưởng thành, Ngành xây dựng Bắc Giang đã đạt được những thành quả rất đáng tự hào:
Năm 1958, những ngày đầu thành lập, tuy lực lượng còn ít, cơ sở vật chất rất nghèo nàn, nhưng toàn ngành đã tích cực và trực tiếp tham gia thi công hàng chục công trình lớn nhỏ. Các công trình này, đều hoàn thành đúng tiến độ phục vụ kịp thời công cuộc cải tạo kinh tế, góp phần tạo cơ sở vật chất ban đầu cho phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh.
Khi đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh xâm lược bằng không quân ở Miền Bắc, nhiều công trình xây dựng phải tạm đình hoãn, hoặc giãn tiến độ, Ngành xây dựng đã chuyển hướng kịp thời, điều động lực lượng cán bộ, công nhân sang phục vụ chiến đấu, nhằm đáp ứng yêu cầu vừa sản xuất - xây dựng, vừa sẵn sàng chiến đấu. Thời kỳ này, những người làm công tác xây dựng Bắc Giang, đã tỏ rõ vai trò xung kích, đi đầu thi công hàng nghìn mét giao thông hào, hàng trăm hầm trú ẩn, hàng chục cơ sở sơ tán cho các cơ quan, xí nghiệp, trường học và bệnh viện.
Sau khi Miền Nam hoàn toàn giải phóng, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, vốn đầu tư được tăng cường, nhiệm vụ của Ngành cũng tăng lên gấp bội. Ngành đã nhanh chóng bổ sung lực lượng để thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế. Trong lĩnh vực xây dựng đã có rất nhiều công trình và hạng mục công trình  thi công đúng tiến độ, đạt chất lượng cao, như: Khu tập thể Đồng Cửa, Bênh viện Hà Bắc, Khách sạn Hà Bắc, Trường phổ thông trung học Ngô Sỹ Liên....
Cùng với thi công xây lắp, đã mạnh dạn phát triển vật liệu xây dựng tại chỗ. Một số mặt hàng, sản phẩm được đầu tư như: Nhà máy xi măng Bố Hạ, các Xí nghiệp đá, cát, sỏi, các Xí nghiệp vôi, gạch, ngói... đã giải quyết một phần khó khăn do khan hiếm nguồn vật tư và vật liệu.
Năm 1987, Sở Xây dựng Hà Bắc được thành lập lại, trên cơ sở sát nhập Sở Xây dựng và Ban xây dựng cơ bản tỉnh. Ngành được giao thêm nhiệm vụ, tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về xây dựng.
Thời kỳ này, thực hiện chủ trương và chính sách đổi mới, ngành Xây dựng đã có những chuyển biến quan trọng. Các đơn vị kinh tế đã nâng cao ý thức tự chủ, tận dụng năng lực sẵn có, năng động mở rộng sản xuất - kinh doanh, theo hướng đa dạng hoá sản phẩm gắn với thị trường, từng bước thoát khỏi lối làm ăn theo cơ chế bao cấp và coi trọng, hạch toán theo cơ chế thị trường.
Từ năm 1997 đến nay, Ban cán sự đảng và lãnh đạo Sở Xây dựng đã phối hợp với các ngành có liên quan, nhanh chóng kiện toàn bộ máy và tổ chức, tăng cường hệ thống quản lý toàn ngành. Đã rà soát và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn thuộc Sở, trên nguyên tắc: đúng chức năng, đủ nhiệm vụ và rõ trách nhiệm để thực hiện nhiệm vụ được giao. Chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các phòng Kinh tế-Hạ tầng các huyện, phòng Quản lý đô thị thành phố kiện toàn tổ chức, từng bước nâng cao năng lực, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng theo quy định.
Quán triệt các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, Ngành tiếp tục tập trung vào các vấn đề quản lý then chốt, là quản lý đầu tư xây dựng, kiến trúc quy hoạch, nhất là quy hoạch nông thôn mới, hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp vật liệu xây dựng, năng lực hành nghề trong xây dựng... để từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý xây dựng trên địa bàn. Năm 2011, Ngành Xây dựng Bắc Giang đã vinh dự được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII ghi nhận và xác định giao thực hiện Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng và đô thị giai đoạn 2011-2015 là một trong năm chương trình mục tiêu của tỉnh trong nhiệm kỳ 2011-2015. Hiện Sở Xây dựng và toàn Ngành đang phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt Chương trình nêu trên.
Thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, Ngành đã triển khai nghiêm túc, đúng lộ trình; tổ chức giải quyết công việc có liên quan đến tổ chức và công dân theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong lĩnh vực, chất lượng và hiệu quả giải quyết công việc được nâng cao, rút ngắn thời gian so với quy định.
Trong thời gian qua, các văn bản pháp quy về đầu tư xây dựng nhiều, lại thường xuyên sửa đổi, bổ sung, nhưng Sở Xây dựng đã tiếp nhận đầy đủ và phổ biến kịp thời đến các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng. Cùng với các ngành soạn thảo, tham gia ý kiến, bổ sung các quy định, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhằm cụ thể hoá, chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo hoạt động xây dựng được liên tục, không ách tắc khi các chế độ chính sách thay đổi.
Đồng thời, Ngành đã phối hợp với các cấp, các Ngành và các cơ quan liên quan, tổ chức kiểm tra được hàng trăm công trình. Qua kiểm tra đã phát hiện và uốn nắn kịp thời những sai sót, đồng thời góp phần làm giảm chi phí xây dựng được hàng tỷ đồng.
Qua đó, quá trình đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh tăng nhanh, trật tự kỷ cương được tăng cường. Hình khối kiến trúc và bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp. Công trình hạ tầng kỹ thuật được cải thiện, góp phần nâng cao đời sống  dân cư đô thị, nông thôn.
Đối với các doanh nghiệp, Sở Xây dựng đã thực hiện quản lý thông qua việc định hướng, tạo môi trường, cung cấp thông tin, không can thiệp và làm thay trong sản xuất - kinh doanh. Chính vì vậy, các doanh nghiệp đã chủ động, khắc phục những khó khăn nảy sinh, giữ vai trò chủ đạo trong thị trường xây dựng nhiều thành phần. Nhiều doanh nghiệp đã tham gia đấu thầu xây dựng, cung cấp vật liệu xây dựng cho các tỉnh bạn, đạt giá trị sản lượng cao.
Trong chặng đường xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ, công nhân viên Ngành xây dựng Bắc Giang được đào tạo, được rèn luyện trong học tập, công tác và lao động. Là nguồn tài sản quý báu, là động lực quan trọng và là yếu tố quyết định để phát triển, nên Ngành rất quan tâm đối với công tác tổ chức cán bộ; giải quyết tốt đời sống vật chất, đời sống tinh thần và các chế độ chính sách cho người lao động tại Sở và trong Ngành.
Quán triệt tư tưởng thi đua ái quốc do Bác Hồ phát động, từ ngày thành lập đến nay, Ngành luôn quan tâm chỉ đạo các phong trào thi đua, coi đây là động lực tinh thần, góp phần đáng kể vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Những năm gần đây, Ngành đã kiên trì, không ngừng đổi mới các phong trào thi đua: lao động giỏi, gương người tốt, việc tốt; luyện tay nghề, thi thợ giỏi, chọn bàn tay vàng, xây dựng công trình và sản xuất sản phẩm với chất lượng cao; phát động các phong trào thi đua nhân các ngày lễ lớn của dân tộc; hưởng ứng phong trào đền ơn,đáp nghĩa, lập quỹ từ thiện, xoá đói, giảm nghèo... Từ thực tế các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến; nhiều tập thể, cá nhân lao động giỏi, nhiều gương người tốt, việc tốt trong toàn ngành.
Với những thành quả đạt được, đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, những năm qua, Ngành Xây dựng Bắc Giang được Tỉnh uỷ và UBND tỉnh, được Bộ Xây dựng ghi nhận, nhiều tập thể và cá nhân được tuyên dương, khen thưởng.
Phát huy truyền thống và những thành quả đã đạt được, Ngành xây dựng Bắc Giang quyết tâm vượt qua mọi thử thách, khắc phục những tồn tại hạn chế, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đưa ngành xây dựng Bắc Giang vững bước trên con đường đổi mới, theo hướng công nghiệp hoá và hiện đại hoá.

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website