Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Quyết định 160/QĐ-SXD ngày 11/9/2017 của Sở Xây dựng công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (lần 2)

Quyết định 160/QĐ-SXD ngày 11/9/2017 của Sở Xây dựng công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (lần 2)

Quyết định 159/QĐ-SXD ngày 11/9/2017 của Sở Xây dựng về việc Ban hành hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Sở Xây dựng Bắc Giang (lần 3)

Quyết định 159/QĐ-SXD ngày 11/9/2017 của Sở Xây dựng về việc Ban hành hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Sở Xây dựng Bắc Giang (lần 3)

Kế hoạch số 94/KH-SXD ngày 30/12/2016 của Sở Xây dựng về thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2017 tại Sở Xây dựng

Kế hoạch số 94/KH-SXD ngày 30/12/2016 của Sở Xây dựng về thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2017 tại Sở Xây dựng

Quyết định 377/QĐ-SXD ngày 30/12/2016 của Sở Xây dựng ban hành mục tiêu chất lượng năm 2017 của Sở Xây dựng

Quyết định 377/QĐ-SXD ngày 30/12/2016 của Sở Xây dựng ban hành mục tiêu chất lượng năm 2017 của Sở Xây dựng

Quyết định 158/QĐ-SXD ngày 18/8/2015 của Sở Xây dựng công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Quyết định 158/QĐ-SXD ngày 18/8/2015 của Sở Xây dựng công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Quyết định 1224/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v công nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Xây dựng

Quyết định 1224/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v công nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Xây dựng

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website