Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Quyết định 159/QĐ-SXD ngày 11/9/2017 của Sở Xây dựng về việc Ban hành hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Sở Xây dựng Bắc Giang (lần 3)

 

Ngày 11/9/2017, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định 159/QĐ-SXD về việc Ban hành hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Sở Xây dựng Bắc Giang (lần 3)

 

 

Theo Quyết định 159/QĐ-SXD, Sở Xây dựng công bố hệ thống tài liệu của HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Sở Xây dựng có Sổ tay chất lượng; hệ thống các văn bản và các quy trình khung, quy trình chung và 48 quy trình tác nghiệp kèm theo nhằm mục đích kiểm soát chất lượng các hoạt động thuộc phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại Sở..
Quyết định 159/QĐ-SXD có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 69/QĐ-SXD ngày 06/5/2015 của Sở Xây dựng. Những quy định khác trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Chi tiết Quyết định tại đây

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website