Thứ hai, 10/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Quyết định 377/QĐ-SXD ngày 30/12/2016 của Sở Xây dựng ban hành mục tiêu chất lượng năm 2017 của Sở Xây dựng

Ngày 30/12/2016, Sở Xây dựng có Quyết định 377/QĐ-SXD về việc ban hành mục tiêu chất lượng năm 2017 của Sở Xây dựng

 

 

Theo đó, Mục tiêu chất lượng năm 2017 của Sở Xây dựng gồm:
1. Tổ chức áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở theo đúng quy định của pháp luật.
2. Kịp thời cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo đúng khi Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được Chủ tịch UBND tỉnh công bố áp dụng.
3. Tổ chức thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân theo quy trình phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Đảm bảo 98% hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn, 95% hồ sơ đã trả cho khách hàng không có khiếu nại trở lại.
4. Thực hiện hoàn thành đầy đủ, đúng hoặc trước thời hạn trên 95% các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Sở hoặc các chỉ tiêu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đột xuất giao.
5. Kết quả 100% nhiệm vụ thường xuyên của các phòng thuộc Sở đạt hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 95% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website