Kế hoạch số 94/KH-SXD ngày 30/12/2016 của Sở Xây dựng về thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2017 tại Sở Xây dựng

 

Ngày 30/12/2016, Sở Xây dựng có Kế hoạch số 94/KH-SXD về thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2017 tại Sở Xây dựng

 

 

Theo đó, Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2017 của Sở Xây dựng gồm 27 chỉ tiêu, cụ thể theo văn bản số 94/KH-SXD kèm theo tại đây: