Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Sơ đồ Website Sở Xây dựng

 

 

I. PHẦN MENU TIN TỨC
1. Thông tin giới thiệu:
Gồm các thông tin và mục tin chủ yếu sau:
1.1. Mục: Lịch sử hình thành:
Tóm lược quá trình hình thành và phát triển của Sở từ trước tới nay.
1.2. Mục: Sơ đồ tổ chức, chức năng Sở:
Thể hiện sơ đồ cơ cấu tổ chức của cơ quan.
1.3. Mục: Thông tin lãnh đạo:
Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của từng lãnh đạo cơ quan.
1.4. Mục: Các phòng  ban đơn vị:
Nêu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị trực thuộc;
2. Tin tức, sự kiện:
Đăng các tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan.
3. Thông tin chỉ đạo, điều hành
Gồm các mục thông tin:
- Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan đã được thống nhất và chính thức ban hành bằng văn bản;
- Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân; thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan;
- Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan.
4. Mục: Tin văn bản, chính sách mới
Gồm các thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách: tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan.
5. Mục: Tin Quy hoạch-kế hoạch
Cung cấp thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành xây dựng tại địa phương.
6. Mục: Văn bản chính sách
Đăng tải Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan. Có cung cấp công cụ tìm kiếm văn bản.
7. Mục: Đầu tư, đấu thầu, mua sắm
Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công gồm danh sách các dự án đang chuẩn bị đầu tư, các dự án đang triển khai, các dự án đã hoàn tất (Mỗi dự án cần có các thông tin gồm: tên dự án, mục tiêu chính, lĩnh vực chuyên môn, loại dự án, thời gian thực hiện, kinh phí dự án, loại hình tài trợ, nhà tài trợ, tình trạng dự án).
8. Mục: Xin ý kiến dự thảo VB QPPL
Đăng các tin bài về lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân:
- Tiếp nhận phản ánh; kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính theo quy định của pháp luật;
- Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách cần xin ý kiến;
- Cung cấp các thông tin và chức năng; toàn văn nội dung vấn đề cần xin ý kiến; thời hạn tiếp nhận ý kiến góp ý; xem nội dung các ý kiến góp ý; nhận ý kiến góp ý mới; địa chỉ, thư điện tử của cơ quan, đơn vị tiếp nhận ý kiến góp ý.
9. Mục: Nghiên cứu khoa học
Cung cấp các thông tin về chương trình, đề tài khoa học có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý (nếu có) gồm:  
- Danh mục các chương trình, đề tài bao gồm: mã số, tên, cấp quản lý, lĩnh vực, đơn vị chủ trì, thời gian thực hiện;
- Kết quả các chương trình, đề tài sau khi đã được Hội đồng nghiệm thu khoa học thông qua bao gồm: báo cáo tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai áp dụng của công trình, đề tài.
10. Mục: Tin hoạt động nội bộ:
Bao gồm các tin tưc về hoạt động nội bộ của Sở.
II. PHẦN THÔNG TIN LIÊN HỆ
Bố trí ở cuối trang, gồm thông tin chủ yêu sau:
-  Thông tin giao dịch của cổng thông tin điện tử bao gồm: địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch với tổ chức, cá nhân.
- Thông tin của cán bộ, công chức có thẩm quyền bao gồm họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại/fax, địa chỉ thư điện tử chính thức.

III. PHẦN MENU CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA SỞ GỒM

1. Mục: Văn bản chính sách

Tổng hợp gồm các thông tin văn bản, chinh sách được chia làm các mục như sau:

- Văn bản quy phạm, QPPL tỉnh Bắc Giang

- Văn bản CĐ ĐH Sở Xây dựng

- Văn bản phối hợp thực hiện - Sở Xây dựng

Văn bản Dự thảo xin ý kiến - Sở Xây dựng

Công bố Chỉ số giá, giá VLXD tỉnh Bắc Giang

- Văn bản Luật, Văn bản của Chính phủ: Gồm các văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ ban hành.    

- Văn bản QPPL Bộ Xây dựng: Gồm các băn bản do Bộ Xây dựng ban hành.

- Văn bản QPPL các Bộ, ngành Trung ương: Gồm các văn bản do các Bộ, ngành Trung ương ban hành có nội dung liên quan trong quản lý đầu tư xây dựng và lĩnh vực khác cần triển khai

- Văn bản pháp quy, QPPL tỉnh Bắc Giang: Gồm các văn bản do UBND tỉnh ban hành.

Văn bản CĐ ĐH của Bộ Xây dựng

Văn bản CĐ ĐH tỉnh Bắc Giang

- Văn bản khác: Gồm những văn bản do các ngành tỉnh, UBND cấp huyện ban hành có liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Mẫu tờ đơn, tờ khai TTHC về xây dựng: Mẫu tờ đơn, tờ khai sử dụng cho thủ tục hành chính.

Quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng: Đăng tải quy chuẩn, tiêu chuẩn việt nam thông dụng

2. Văn bản phối hợpCung cấp các văn bản để các cơ quan, đơn vị tra cứu, tải về để phối hợp giải quyết những nội dung cùng quan tâm.

3. Báo cáo thống kê: Cung cấp thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý,  bao gồm đầy đủ số liệu, báo cáo thống kê, phương pháp thống kê và bản phân tích số liệu thống kê, thời gian thực hiện thống kê.

4. Quy hoạch xây dựngĐăng tải nội dung các quy hoạch, kế hoạch về xây dựng hiện hành.

5. Doanh nghiệp xây dựngCông bố danh mục doanh nghiệp hoạt động xây dựng cũng như năng lực hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn

6. Công báo điện tử tỉnhKết nối tới công báo điện tử tỉnh.

7. Quy chuẩn, tiêu chuẩnKết nối tới kho Quy chuẩn, tiêu chuẩn của Sở.

9. Thủ tục hành chínhCông bố công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

10. HTQLCL ISO 9001:2008 : Đăng các thông tin về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

IV. CÁC CHỨC NĂNG HỖ TRỢ

1. Mục: Liên hệ - Góp ý của tổ chức cá nhân
 Chức năng hỏi đáp và tiếp nhận thông tin phản hồi: cung cấp chức năng cho phép người sử dụng gửi câu hỏi, ý kiến trực tiếp, theo dõi tình trạng xử lý câu hỏi hoặc cung cấp địa chỉ thư điện tử tiếp nhận.

2. Liên kết, tích hợp thông tin (góc phải)

Liên kết, tích hợp thông tin với cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh; các cơ quan có liên quan để bảo đảm tổ chức và cá nhân có thể tìm kiếm và khai thác thông tin trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Một cửa điện tử Sở Xây dựng (Giữa màn hình)

Liên kết với Trang thông tin về Bộ phận một cửa hiện đại của Sở cũng như đê người dân, doanh nghiệp tra cứu thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

4. Các mục liên kết bên trái, bên phải.

Gồm các liên kết nhanh đến các nội dung có liên quan như: Lịch công tác, Công bố giá vật liệu, Bộ thủ tục hành chính....

 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website