Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Cải cách hành chính

Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh về việc Quy định danh mục, thời hạn giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang

Ngày 20/6/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND về việc Quy định danh mục, thời hạn giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang.

Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng năm 2017 (Bộ TTHC hiện hành)

Ngày 29/3/2017 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 493/QĐ-UBND  về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bộ Xây dựng công bố 02 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Ngày 29/8/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 836/QĐ-BXD về việc công bố 02 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng gồm:

Bộ Xây dựng công bố 05 thủ tục hành chính mới ban hành; 21 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; 06 thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng

Ngày 29/8/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 838/QĐ-BXD về việc công bố 05 thủ tục hành chính mới ban hành; 21 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; 06 thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Cụ thể như sau:

Bộ Xây dựng công bố 02 thủ tục hành chính mới ban hành; 13 thủ tục hành chính được thay thế; 47 thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở

Ngày 29/8/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 837/QĐ-BXD về việc công bố 02 thủ tục hành chính mới ban hành; 12 thủ tục hành chính được thay thế; 47 thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Cụ thể như sau:

Bộ Xây dựng công bố 02 TTHC mới ban hành; 01 TTHC được chuẩn hóa; 04 TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; 03 TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc

Ngày 29/8/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 835/QĐ-BXD về việc công bố 02 thủ tục hành chính mới ban hành; 01 thủ tục hành chính được chuẩn hóa; 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; 03 thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Cụ thể như sau:

Bộ Xây dựng công bố 01 thủ tục hành chính được chuẩn hóa; 08 thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Ngày 29/8/2016, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 834/QĐ-BXD về việc công bố 01 thủ tục hành chính được chuẩn hóa; 08 thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Cụ thể:

Bộ Xây dựng công bố 05 thủ tục hành chính mới ban hành; 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; 18 thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý CLCT xây dựng

Ngày 29/8/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 833/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Cụ thể như sau:

Bộ Xây dựng công bố thủ tục hành chính mới, bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Ngày 29/8/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 832/QĐ-BXD về việc công bố 04 thủ tục hành chính được thay thế và 04 thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Cụ thể như sau:

Bộ Xây dựng công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực phát triển đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ

Ngày 18/4/2013, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 402/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng năm 2014 (Hết hiệu lực từ 29/3/2017)

Ngày 17/10/2014 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1626/QĐ-UBND  về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website