Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Văn bản, chính sách mới

Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.

Đánh giá:  / 1
DởHay 

 

Ngày 08/08/2018, Bộ Xây dựng có Thông tư số 06/2018/TT-BXD ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.

 

 

  

Theo đó, thông tư này quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng bao gồm:
1. Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng (Phụ lục I).
2. Nội dung chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng (Phụ lục II).
Trách nhiệm thu thập tổng hợp và công bố thông tin
1. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng:
a) Vụ Kế hoạch-Tài chính có trách nhiệm tổ chức phổ biến và công bố các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.
b) Cục trưởng, Vụ trưởng, Viện trưởng các Cục, Vụ, Viện chức năng thuộc Bộ Xây dựng căn cứ vào nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê có trách nhiệm thu thập, tổng hợp trên phạm vi cả nước những chỉ tiêu được phân công trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng, cung cấp cho Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp chung và công bố.
2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
a) Giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tại địa phương chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp thông tin thống kê trên địa bàn phục vụ tính toán các chỉ tiêu thống kê trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.
b) Chỉ đạo các Sở, ngành, phòng, ban và các cơ quan chuyên môn khác thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện việc thu thập, tổng hợp các thông tin thống kê trên địa bàn thuộc lĩnh vực được phân công, cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước ngành Xây dựng cùng cấp.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 25/9/2018 và thay thế Thông tư số 05/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng
 
 
Thông tư số 06/2018/TT-BXD được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở tại mục văn bản chính sách/Văn bản QP, QPPL Bộ Xây dựng hoặc tại đây.
 
Sở Xây dựng thông tin để tổ chức, cá nhân biết, thực hiện./.

 

Theo: Thông tư 06/2018/TT-BXD

 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website