Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Văn bản, chính sách mới

Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 318/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh

Đánh giá:  / 0
DởHay 


Ngày 09/06/2017, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 318/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh

 


Theo đó, Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang đã sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 7; điểm g Khoản 2, Khoản 4 Điều 14; Khoản 1, Khoản 2, Điều 17; Khoản 1, Điều 20; Khoản 1, Khoản 2, Điều 21; Điều 22 và Bãi bỏ Mục 3 Chương II Quy định kèm theo Quyết định số 318/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Một số điểm khác cụ thể, như:
- Cơ cấu, thành phần Hội đồng thẩm định theo quy định tại khoản 2, Điều 15 của Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu. Cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định là Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với quy hoạch cấp tỉnh, Phòng Tài chính - Kế hoạch đối với quy hoạch cấp huyện.”
- Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán và đồ án quy hoạch chi tiết: Các khu vực có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính từ hai huyện, thành phố trở lên; dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở; dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo Quyết định số 531/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết.
- Ủy ban nhân dân cấp huyện: Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán và đồ án quy hoạch chi tiết đô thị, quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý (trừ các đồ án quy hoạch chi tiết được quy định tại Khoản 2, Khoản 3 của Điều 14 và các đồ án quy hoạch trong trường hợp nêu tại Điểm c, Khoản 2, Điều 16 Quy định này).
Ngoài ra, Quy định cập nhật, bổ sung một số nội dung mới do văn bản của Trung ương đã điều chỉnh so với trước.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017.


Chi tiết Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND có thể xem và tải về tại đây hoặc từ mục Văn bản chính sách/Văn bản quy phạm, QPPL tỉnh Bắc Giang trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
Vậy, Sở Xây dựng thông tin để tổ chức, cá nhân biết, áp dụng.

 


 Theo: Văn phòng Sở.

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website