Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Văn bản, chính sách mới

Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyêt định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND

Đánh giá:  / 2
DởHay 


Ngày 20/06/2017, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyêt định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh

 

Theo đó, Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang đã sửa đổi, bổ sung  điểm đ, điểm e, Khoản 2, Điều 3; Khoản 2, Điều 5; điểm đ,điểm e, Khoản 2, Điều 7; điểm b, điểm c, khoản 4, Điều 7; điểm a, khoản 6, Điều 7; điểm b, điểm đ, khoản 10, Điều 7; bổ sung khoản 13, Điều 7; khoản 2, Điều 17; khoản 3, Điều 24; điểm b, khoản 3, Điều 25; một số điểm Điều 40; Điều 42, Điều 43. Nội dung thay đổi chính là phân cấp mạnh về thẩm quyền thẩm định, cấp phép xây dựng cho UBND cấp huyện. Theo đó, UBND cấp huyện sẽ thực hiện thẩm định và cấp phép xây dựng công trình đến cấp 3; cấp phép công trình tôn giáo, tính ngưỡng; công tình quảng cáo trên địa bàn. Đồng thời, quy định làm rõ thêm việc thực hiện quản lý môi trường trên địa bàn.
Việc thực hiện chuyển tiếp theo quy định hiện hành, dự án công trình đã thẩm định, cấp phép trước ngày Quyết định có hiệu lực thì không phải thẩm định, cấp phép lại.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017.


Chi tiết Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND có thể xem và tải về tại đây hoặc từ mục Văn bản chính sách/Văn bản quy phạm, QPPL tỉnh Bắc Giang trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
Vậy, Sở Xây dựng thông tin để tổ chức, cá nhân biết, áp dụng.

 


 Theo: Văn phòng Sở.

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website