Thứ hai, 10/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Văn bản, chính sách mới

Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng quy định phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư

Đánh giá:  / 0


Ngày 30/12/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 31/2016/TT-BXD quy định phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư

Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD; Thông tư số 11/2015/TT-BXD; Thông tư số 02/2016/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Đánh giá:  / 1

Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

 

Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Đánh giá:  / 0

Thông tư 27/2016/TT-BXD quy định một số nội dung trong việc xác định các chỉ tiêu thống kê, cung cấp, thu thập, xử lý, cập nhật, lưu trữ, bảo quản, bảo mật, công bố và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (sau đây gọi tắt là Nghị định số 117/2015/NĐ-CP). Thông tư 27/2016/TT-BXD áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.

Đánh giá:  / 1

Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.

Quyết định 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2016, Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng.

Đánh giá:  / 2

Ngày 29/12/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1354/QĐ-BXD về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng.

Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Đánh giá:  / 2

Ngày 29/12/2016, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1391/QĐ-BXD về việc công bố Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Đánh giá:  / 2
Ngày 02/12/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Thông tư 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy

Đánh giá:  / 1
Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 258/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy 

Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang - phần Sửa chữa (năm 2016)

Đánh giá:  / 2

Ngày 25/10/2016, UBND tỉnh đã có Quyết định số 623/QĐ-UBND về việc Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang - phần Sửa chữa.

 

Thông tư 171/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch

Đánh giá:  / 0
Ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 171/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch 

Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Đánh giá:  / 2

Ngày 26/10/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 26/2016/TT-BXD Quy định một số nội dung về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 

Hướng dẫn áp dụng Nghị định số 180/2007/NĐ-CP và NĐ số 121/2013/NĐ-CP

Đánh giá:  / 2

Ngày 30/9/2016, Sở Xây dựng đã có văn bản số 1766/SXD-TT về việc hướng dẫn áp dụng Nghị định số 180/2007/NĐ-CP và NĐ số 121/2013/NĐ-CP.

Thông tư số 25/2016/TT-BXD ngày 09/09/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu

Đánh giá:  / 0

Ngày 09/09/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 25/2016/TT-BXD về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu.

Quyết định 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý ĐTXD trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đánh giá:  / 2

Ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh đã có Quyết định 535/2016/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý ĐTXD trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Văn bản có hiệu lực từ ngày 30/9/2016 và  thay thế Quyết định số 486/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh.

Thông tư 139/2016/TT-BTC ngày 16/9/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp kh

Đánh giá:  / 1

Ngày 16/9/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 139/2016/TT-BTC hướng dẫn quy định miễn tiền sử dụng đất (SDĐ), tiền thuê đất khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến lĩnh vực phát triển và quản lý nhà ở xã hội được quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2025

Đánh giá:  / 0

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2025 tại Quyết định 1566/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ dân cư được cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt 90% - 95%, đến năm 2020, tỷ lệ dân cư được cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt 95% - 100%.

Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/09/2016 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đánh giá:  / 0

Ngày 01/9/2016, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã đã ký ban hành Thông tư 24/2016/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Thông tư số 23/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh

Đánh giá:  / 0

Ngày 01/7/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 23/2016/TT-BXD về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành.

Thông tư số 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ Xây dựng về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

Đánh giá:  / 1

Ngày 01/7/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ Xây dựng về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành.

Nghị định số 24a/2016/NĐ-CPcủa Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng

Đánh giá:  / 0

Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng, có hiệu lực từ ngày 26/5/2016

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website