Thứ ba, 20/03/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Xin ý kiến dự thảo VB QPPL

Xin ý kiến dự thảo Quy định một số nội dung về tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và quản lý, thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 
 
Ngày 07/12/2017, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 2516/SXD-PTĐT&HTKT về việc tham gia ý kiến dự thảo Quy định một số nội dung về tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và quản lý, thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
 

Xin ý kiến dự thảo Quy định một số nội dung về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 
 
Ngày 7/9/2017, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 1782/SXD-PTĐT&HTKT về việc tham gia ý kiến dự thảo Quy định một số nội dung về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và  cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
 

Xin ý kiến dự thảo Đơn giá xây dựng công trình, Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bắc Giang

 
 
Ngày 10/8/2017, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 1585/SXD-KT&VLXD về việc góp ý kiến dự thảo Đơn giá xây dựng công trình, Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bắc Giang.
 

Xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Quyết định về việc ban hành giá dịch vụ thoát nước đô thị, cụm CN trên địa bàn tỉnh BG

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã dự thảo Quyết định về việc ban hành giá dịch vụ thoát nước đô thị, cụm CN trên địa bàn tỉnh BG.

Xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 318/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 318/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh.

Xin ý kiến dự thảo Sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 11, Quyết định số 531/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 về đầu tư xây dựng khu đô thị mới

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã dự thảo Sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 11 Quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 531/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015.

Xin ý kiến dự thảo Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang - Phần sửa chữa

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác được giao năm 2016, Sở Xây dựng đã dự thảo xong Quyết định của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang - phần Sửa chữa. 
 

Tham gia góp ý dự thảo TTLT hướng dẫn về xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch công lập thuộc ngành xây dựng

Thực hiện ý kiến của UBND tỉnh tại văn bản số 1415/UBND-XD ngày 26/5/2016, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn về xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành xây dựng gửi Bộ Xây dựng và Chủ tịch UBND tỉnh.

Đề nghị tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bắc Giang

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2015 được UBND tỉnh giao, Sở Xây dựng đã dự thảo xong Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bắc Giang.

Đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Quyết định công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao và Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Sở Xây dựng đã nghiên cứu, soạn thảo xong bản dự thảo Quyết định công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Tham gia góp ý dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD- BNV ngày 16/12/2008 của Liên Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ

Sở Xây dựng nhận được văn bản số 3051/UBND-XD ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh về việc giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tham gia góp ý dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD- BNV ngày 16/12/2008 của Liên Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website