Thứ hai, 10/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Xin ý kiến dự thảo VB QPPL

Xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND huyện , quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng

 
 
Ngày 02/10/2018, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 2090/SXD-VP về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND huyện , quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng .
 
 
 
 
 
Thực hiện văn bản số 3280/UBND-XD ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND huyện , quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng. Giao Sở Xây dựng nghiên cứu, góp ý dự thảo nêu trên theo đề nghị của Bộ Xây dựng.
 
 
 
 
 
Đề nghị UBND các huyện, thành phố Bắc Giang, Chi cục Giám định xây dựng, các phòng chuyên môn thuộc Sở xem xét, nghiên cứu và góp ý bằng văn bản đối với dự thảo nêu trên bằng văn bản và gửi về Sở Xây dựng bằng đường công văn và thư điện tử (theo địa chỉ email: ) trước ngày 12/10/2018 để hoàn thiện dự thảo, báo cáo UBND tỉnh đúng thời gian quy định.
 
Bản dự thảo có thể tải về theo đường link dưới đây hoặc mục Văn bản chính sách/Văn bản Dự thảo xin ý kiến - Sở Xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng hoặc theo đường link dưới đây:
 
 
 
 
Trong quá trình nghiên cứu, tham gia ý kiến nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ về Sở Xây dựng để được giải đáp.
 Vậy, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan biết, tham gia ý kiến./.
 
 
Theo: Văn phòng Sở
 
 
 
 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website